Blogi

Solu sisäpuutarhasta pro gradu -tutkielma

Itä-Suomen yliopistossa toteutettiin tutkielma, jossa selvitettiin Solu sisäpuutarhan hyödyntämisen mahdollisuuksia perusopetuksen kestävässä ruokakasvatuksessa.

Itä-Suomen yliopistossa toteutettiin tutkielma, jossa selvitettiin kiertokasvatusmenetelmällä toimivan Solu sisäpuutarhan hyödyntämisen mahdollisuuksia perusopetuksen kestävässä ruokakasvatuksessa. Tavoitteena oli tutkia, mitä ruokaan liittyviä aihe- ja sisältöalueita voidaan opettaa, millaisia opetusmenetelmiä voidaan opetuksessa hyödyntää sekä miten eri oppiaineet voisivat hyödyntää tuotetta omassa opetuksessaan.

Tutkielman toteutus

Tutkimus toteutettiin Itä-Suomen yliopiston Filosofisessa tiedekunnassa soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastolla. Tutkimus tehtiin kotitalousopettajakoulutuksen pro gradu -tutkielmana.

Kehittämistutkimuksessa oli yhteensä kolme sykliä. Ensimmäisessä syklissä kerättiin ennakkotehtävän aineiston ja saatiin ennakkotehtävän tuloksista kehittämistuotos 1. Toisessa syklissä kerättiin tutkimukseen osallistuneilta opiskelijoilta ryhmätehtävän aineiston, josta syntyi kehittämistuotos 2. Kolmannessa syklissä kehitettiin opiskelijoiden monialaisista oppimiskokonaisuuksista kolme kokonaisuutta, jotka sopivat koko perusopetukseen. Valmiit monialaiset oppimiskokonaisuudet olivat tutkielman lopullinen kehittämistuotos.

Tutkielman tulokset

Tutkielman tulokset osoittavat, että kestävän kehityksen neljästä ulottuvuudesta opettajaksi opiskelevat hallitsevat parhaiten ekologisen ulottuvuuden käsitteen. Tulosten perusteella voidaan todeta, että opettajaopiskelijoiden taidot, kyky soveltaa ja eheyttää ruokakasvatusta sisäpuutarhan avulla vaihtelevat.

Sisäpuutarhan katsottiin soveltuvan hyvin esimerkiksi tutkivaan oppimiseen, havainnollistamiseen sekä projektityöskentelyyn. Kotitalousopetuksessa sisäpuutarhan mahdollisuudet opetuksessa nähtiin laajemmin kuin muissa oppiaineissa.

Johtopäätöksenä tutkimuksesta voitiin todeta, että sisäpuutarhalla on monia hyödyntämismahdollisuuksia perusopetuksen ruokakasvatuksessa, erityisesti monialaisten oppimiskokonaisuuksien (MOK) kautta.

Konkreettisia tapoja hyödyntämiseen perusopetuksessa

Ohessa esimerkki oppimiskokonaisuudesta – löydät kaikki artikkelin lopussa olevan linkin kautta.

Aihe: Ruoan reitti ja ruoalla vaikuttaminen
Vuosiluokat: 1.—9.- luokat
Käsitteet: ruokakasvatus, sosialisaatio, kestävä kehitys, ruokavalinnat, sivistys, akvaponinen viljely, ruoantuotannon ammatit
Oppiaineet: Historia, yhteiskuntaoppi, biologia, maantieto, Suomen kieli ja kirjallisuus, kotitalous, oppilaanohjaus, kielet
Tavoitteet: ymmärtää ruokaa globaalina ilmiönä ja tunnistaa ruoalla vaikuttamisen mahdolli- suudet omassa elämässään ja/tai yhteiskunnassa
Opetusmenetelmät: ilmiöoppiminen

Tärkeää huomioida ilmiöoppimisessa:
Ennakkotietojen ja -käsitysten määrittely, informaalit oppi- misympäristöt, jaetut vuorovaikutustilanteet, oppilaan mielenkiinnonkohteiden mukainen eteneminen, opettajan ohjaava rooli, oppimisprosessin aikana heränneiden tunteiden käsitteleminen ja sanoittaminen

Historia
Ruoantuotannon kehittyminen, akvaponisen viljelyn juuret

Yhteiskuntaoppi
Vaikuttamisen mahdollisuudet ruokavalintoihin ja ruuantuotantoon, vastuullinen kuluttaminen

Biologia
Solu-sisäpuutarha, kestävä ravinnontuotanto, omavaraisuus

Maantieto
Maantieteellisen sijainnin vaikuttaminen ruoan kasvattamiseen (globaalisti), Suomen kieli ja kirjallisuus,
väittely ruoan valintaan vaikuttavista tekijöistä, tiedonhaku + väittelytilanne, myös muut tekstila- jit samasta aiheesta: mielipide, kantaaottava kirjoitus, artikkeli yms.

Kotitalous
Vuodenajan ja koulun sijainnin perusteella jokin seuraavista: lähimetsään keräämään marjoja, sieniä tai villiyrttejä, paikallisiin maatiloihin, ruuantuotannon yrityksiin tai kauppaan vierailu ja raaka-aineiden hankinta sieltä. Pienimmät oppilaat tutustuisivat raaka-aineisiin eri aistein ja hieman vanhemmat oppilaat pääsisivät valmistamaan raaka-aineista ruokaa sekä vanhimmat oppilaat saisivat itse ideoida, mitä raaka-aineita haettaisiin ja mitä niistä valmistettaisiin.

Oppilaanohjaus
Messut/yritysvierailu pienyrittäjistä (mahdollisesti paikallisia yrittäjiä, yhdistyksiä, kauppoja), ruu- antuotannon ammatteihin tutustumista

Kielet
Ruuantuotannon sanasto ja tekstit, eri maiden ruuantuotanto ja ruuan reitit sieltä Suomeen, tyypilliset raaka-aineet, väittelytilanne Suomen kielen tunnilta käännettynä tai mielipidekirjoitus ruuan vaikuttamisesta, ruuantuotannosta muilla tunneilla kertyneistä tiedoista

Kiinnostuitko aiheesta? Lataa gradu tästä – löydät eri vuosiluokkien oppimiskokonaisuudet liitteestä sivulta 126 alkaen.

Tarinat

Olemme mukana kuluttajien hävikkifoorumi -hankkeessa

Kuluttajaliiton koordinoima kansallinen Hävikkifoorumi pyrkii olemaan Suomen suurin ruokahävikkihanke kokoamalla […]

Blogi Uutiset

Solu sisäpuutarhasta pro gradu -tutkielma

Itä-Suomen yliopistossa toteutettiin tutkielma, jossa selvitettiin kiertokasvatusmenetelmällä toimivan Solu sisäpuutarhan […]

Blogi

Hoitajien terveiset sisäluonnosta – Attendo Siltalanpuisto

Sanna ja Titta kertovat sisäluonnon vaikutuksista Attendon Siltalanpuiston yksikkössä. Sisäpuutarhan […]

Asiakkaat Blogi